หน้าที่และความรับผิดชอบ

  วันที่เผยแพร่ : 02 พฤษภาคม 2561

  ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
  บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
  การบริการสังคมด้านวิชาการ
  และด้านวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
  ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

  5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วม
  กันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

  6. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียน

  การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Top