• ประเด็นยุทธศาสตร์

    1.  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต
    2.  เสริมพลังและสร้างการมีส่วนร่วม
Top