หน้าที่และความรับผิดชอบ

  วันที่เผยแพร่ : 25 เมษายน 2561

  งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1.  ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

  2.  กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

  3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน 

  4.  ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย 

       เพื่ออนุมัติผลการเรียน

  5.  รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

  6.  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลประเมินตามระเบียบ

  7.  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

  8.  เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและ

       ประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

  9.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

  10.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  12.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  13.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Top