• ระเบียบการใช้ห้องสมุด

   1.  ก่อนเข้าห้องสมุดให้นำกระเป๋าและสิ่งของวางไว้ที่ชั้นวางหนังสือ หรือตู้ล็อคเกอร์
   2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และไม่ส่งเสียงดังภายในห้องสมุด
   3. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวใดๆ เข้ามาทานในห้องสมุด
   4. ห้ามฉีก ตัด หรือนำหนังสือออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
   5. นักศึกษาต้องแสดงเอกสาร สิ่งของต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจก่อนออกจากห้องสมุด

   ระเบียบการยืมหนังสือ

   1. ผู้ยืมต้องยืมหนังสือด้วยตนเองพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา มาแสดงที่เคาท์เตอร์ต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
    โดยใช้โปรแกรม NewLibraryXP   ในการยืม - คืนหนังสือ
   2. วิธีการยืมหนังสือให้ผู้ยืมเขียนชื่อ/ปี/ แผนก/ กลุ่ม  ลงในบัตรยืมหนังสือ เจ้าหน้าที่จะประทับตราวันกำหนดส่ง  
   3. ในการยืมหนังสือทุกครั้ง ยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม ต่อ 1 ครั้ง และยืมได้ระยะเวลา 7 วัน  จะต้องไม่ซ้ำชื่อเรื่อง
   4. การคืนหนังสือ ถ้าเกินกำหนดถูกปรับวันละ 1 บาท/1 เล่ม/1 วัน
   5. การนำหนังสือออกไปถ่ายเอกสาร นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้ง

  Top