หน้าที่และความรับผิดชอบ

  วันที่เผยแพร่ : 26 เมษายน 2561
  งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

       1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย

            ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

       2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

       3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

       4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

       5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

       6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Top