วิสัยทัศน์

    วันที่เผยแพร่ : 24 เมษายน 2561

    มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ

Top