พันธกิจ

    วันที่เผยแพร่ : 24 เมษายน 2561

    1.  ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

    2.  จัดหาสถานประกอบการ และจัดส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

    3.  พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ทักษะ ความเชียวชาญทางวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Top