เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Avatar
by PINYAPAT | 11/22/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง  นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2564 หมวด 2 การจัดการศึกษา ส่วนที่ 2 การลงทะเบียนรายวิชา งานทะเบียนได้ตรวจรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในวันและเวลาที่สถานศึกษากำหนดมีดังนี้

รายละเอียดคลิก