เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (งานหลักสูตรการเรียนการสอน)

Avatar
by | 10/12/2022 12:00:00 AM

ประกาศเปิดจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตามกําหนดเดิม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) 100% ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เมื่อครบกําหนดจะประเมินสถานการณ์ และประกาศให้ทราบอีกครั้ง จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติ รายละเอียดคลิก