เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกระดับชั้นปี ( ปวช. 1-3 และ ปวส. 1-2 ) ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติ

กิจกรรมวิทยาลัย

วีดีโอประชาสัมพันธ์


ผู้เยี่ยมชม

Views this day

510 views

Views this month

510 views

All Page View

1429K views