เปลี่ยนการแสดงผล

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
1
นายละมัย แซ่เตอุ่ย
ครูใหญ่
10 พ.ย. 2481 - 30 มี.ค. 2482
2
นายบุญธรรม หิรัญ
"
1 เม.ย. 2482 - 11 ม.ค. 2486
3
นายสุวรรณ จัดสาริกิจ
"
12 ม.ค. 2486 - 5 ธ.ค. 2490
4
นายประสิทธิ์ นิจสุนทร
"
6 ธ.ค. 2490 - 23 ก.ค. 2491
5
นายประเสริฐ ทิมเจริญ
"
24 ก.ย. 2491 - 6 ธ.ค. 2494
6
นายพินิจ จงรักษ์
"
7 ธ.ค. 2494 - 13 ก.ค. 2497
7
นายหาญณรงค์ ไผ่ดำ
"
14 ก.ค. 2497 - 5 มิ.ย. 2505
8
นายสุพจน์ เวทย์บูชา
"
6 มิ.ย. 2505 - 20 พ.ย. 2506
9
นายศรีเลิศ จิตต์การุณย์
"
20 พ.ย. 2506 - 5 ธ.ค. 2513
10
นายเพี้ยน หล่อนิล
อาจารย์ใหญ่
6 ธ.ค. 2513 - 30 ก.ย. 2521
11
ว่าที่ ร.ต. ยนต์ โชรัมย์
"
1 ต.ค. 2521 - 1 พ.ค. 2524
12
นายสุชิน วังบรรพต
ผู้อำนวยการ
2 พ.ค. 2524 - 14 ต.ค. 2529
13
นายบรรณสาร ชลานันต์
"
15 ต.ค. 2529 - 30 ต.ค. 2536
14
นายเถลิงเกียรติ โนนทนวงศ์
"
1 พ.ย. 2536 - 23 ธ.ค. 2538
15
นายทวีกุล โกไศยกานนน์
"
23 ธ.ค. 2538 - 23 ธ.ค. 2540
16
นายประเสิรฐ ใจเผื่อแผ่
"
25 ธ.ค. 2540 - 19 ธ.ค. 2542
17
นายสุเทพ หุ่นสวัสดิ์
"
20 ส.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2546
18
นายสมคิด บุญเทวี
"
22 ม.ค.2547 - 14 ส.ค. 2558
19
นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์
"
14 ส.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559
20
นายปรีชา การัก
"
14 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2564
21
นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์
"
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
  22
  นายทวีวัฒน์ รื่นรวย
         "
     1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO