เปลี่ยนการแสดงผล

คณะผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย
ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายทวีศักดิ์ เกษมุติ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสุนัน เทพพันธ์
นางสุนัน เทพพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์
นายนิรันดร์ พินิจจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO