เปลี่ยนการแสดงผล

คณะผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย
ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสุนัน เทพพันธ์
นางสุนัน เทพพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสราวุธ พัชรชมพู
นายสราวุธ พัชรชมพู
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา