เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์

Avatar
by PINYAPAT | 5/9/2022 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา 

ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร จำนวน ๔ ราย ดังนี้


     ๑. นายปริญญา   ม่วงบ้านยาง

     ๒. นายสุรัตน์      สาโรจน์

     ๓. นายณฐพนธ์   หอมกลุ่น

     ๔. นายอภิชัย      สิงห์เวียง


ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

เป็นต้นไป โดยให้มารายงานตัว ณ ห้องบุคลากรก่อนเวลา ๐๘.๐๐น. เพื่อเตรียมการเข้าสอบ หากไม่มารายงานตัว

ตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ