เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Avatar
by | 6/28/2022 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราคำาตอบแทนและสิทธิประโยชน์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 7,410 บาท และมีค่าล่วงเวลาพิเศษ
ระยะเวลาการจ้าง
จ้างในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565